Енергийно ефективните технологии

ул. Димитър Икономов №36 9000 Варна, България

+35952761112

office@megatronica.biz

Често задавани въпроси

Автономната фотоволтаична система е такава система, която е независима от други енергоизточници (енерго, топлофикация, газ и други). Тези системи не са включени към енергийната мрежа и изключват неизгодни и монополни договори! Автономната фотоволтаична система се състои от: фотоволтаични панели, соларен контролер, автономни соларни инвертори, акумулатори и аксесоари.

Предимствата на изграждането на автономна електроцентрала са възможността за захранване на инсталации в изолирани и труднодостъпни зони, което осигурява удобство и независимост при снабдяване с електричество до места, на които няма достъп до захранване. Система, която включва акумулаторни батерии работи напълно самостоятелно и е способна да осигури пълна енергийна независимост. Соларните технологии оптимизират разходите за енергия с перспективата за производителност и живот на системата между 25-50 години, като генерирането на електричество става напълно безплатно за собственика на електроцентралата.

Цената и сметките за електроенергия ще се увеличават неминуемо като основен енергиен ресурс за консумация в битови и индустриални консуматори.

Инсталация, изградена чрез свързани към системата акумулатори е способна да съхранява и осигурява денонощен приток на безплатна възобновяема енергия, добивана от слънцето.

Мегатроника Ви предлага да бъдете енергийно независими като сами си произвеждате и консумирате електрическата енергия чрез използването на вечната и безплатна енергия от слънцето.

Мрежова (директно свързана) фотоволтаична система е такава система, която е свързана към енергоразпределителната мрежа. Тези системи са включени към енергийната мрежа и работят в синхрон с нея! За изграждането е необходимо да има разрешение за включването й в енергийната мрежа на енергоразпределителното дружество.

Състои се от: фотоволтаични панели, мрежови соларни инвертори, монтажна конструкция и аксесоари.

Съвременните фотоволтаични модули могат да осигурят допълнително топлоизолация, звукоизолация, слънцезащита и контролиране на осветеността от слънчева светлина на помещения. При съпоставяне на използваните материали за облицовка на сградата фотоволтаичните панели и елементи са с по-ниска или равна себестойност на някои традиционни материали (например каменна облицовка). Трябва да се има предвид и че за монтирането на фотоволтаици с мощност до 5 MW не се изисква специален лиценз, като могат дабъдат монтирани практически почти навсякъде където има достатъчно слънчев ресурс, върху всеки подходящ покрив, сграда или земен терен.

GPS (Global Positioning System или Глобална система за позициониране)  -  която има за цел определяне на мястото в пространството, скоростта и времето на обект във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време. Тя се състои от повече от 24 спътника, разположени на различни орбити и височина около 20 000 километра както и наземен контролен център с наблюдателни станции, разположени в различни точки на Земята. Принципът на действие на GPS позиционирането се базира на измерване на разстоянието от мястото, чиито координати търсим, до видимата в небето група спътници, чиито координати са точно определени и известни. Разстоянието се пресмята на база времето за разпространение на радиосигнала от спътника до обекта.

През последните години настъпи истински бум в развитието на земеделието с използването на високо технологичните GPS системи в т.нар. прецизно земеделие. Те предоставят на земеделските производители възможността да се локализира терен с точност до няколко сантиметра. Това е именно новата концепция в развитието на селскостопанската дейност за оптимизиране производството на земеделските култури. В основата тази концепция включва обработката на почвата, засяване, торене, събиране на реколтата и обработка на почвата след това.

Използването на GPS технологиите и системи влияе на:

 • подобряване на качеството на продукцията;
 • повишаване на производителността и ефективността на земеделското производство;
 • ефективно оползотворяване на торове и химикали;
 • икономия на разходи и енергия;
 • екологично съобразно земеделие

 • при пръскане, торене, валиране без значение на каква машина;
 • при дисковане и култивиране;
 • при сеитба и жътва;
 • при ден и нощ

 • разходът на гориво, препарати и торове на декар намалява т.к. няма застъпване на площи;
 • предимство и улеснение при мъгла и трудни атмосферни условия за проследяване блока;
 • не е необходимо от показвачи на блока при торене и пръскане;
 • лесно измерване на обработваните площите и изчисление на разходите за отделните земеделски дейности;
 • няма значение дали е ден или нощ;
 • няма презастъпвания и пропуски;

и всичко това повишава вашата производителност.